Vid skada

Vår filosofi

Även om företag och privatpersoner eftersträvar en proaktiv hållning avseende riskhantering i syfte att undvika skadefall, så inträffar trots allt skador och dessa måste då hanteras på ett snabbt och rättvist sätt för att säkerställa att störningar i våra försäkringstagares verksamheter och liv minimeras.

Kvaliteten på vår skadehanteringsservice är en fundamental del av vårt varumärke. Vi eftersträvar korta svarstider oavsett typ av skador. Vi har en flexibel inställning och behandlar varje skadefall utifrån dess egna unika förutsättningar. Våra skadereglerare eftersträvar att vara så tillgängliga som möjligt för att leverera en hög servicenivå till våra försäkringstagare och leverantörer.

Vår skadeavdelning

Alla skadeärenden hanteras och regleras lokalt av våra skadereglerare på kontoret i Stockholm. Skadeavdelningen består av en skadechef och en skadehandläggare/skadeadministratör vilka tillsammans har drygt 25 års erfarenhet inom marinförsäkring, egendomsförsäkring och konstförsäkring.

Vid behov använder vi oss i enskilda skadefall av oberoende extern teknisk och/eller juridisk och/eller annan expertis som vi väljer ut för att få expertkompetens inom specifika områden.

Hur anmäla en skada

Skador skall anmälas till oss skriftligen via mail, brev eller fax. Den typ av underlag som behövs i normalfallet är en skriftlig beskrivning av vad det för skada som har inträffat samt vad det är för händelse  som har orsakat skadan. Därutöver behöver vi underlag som styrker skadans omfattning.

Då vi tagit emot Din anmälan gör vi en utredning för att fastställa om den inträffade händelsen omfattas av Din försäkring samt hur mycket ersättning du i så fall är berättigad till. Det kan i samband med detta hända att vi tvingas begära ytterligare kompletterande uppgifter och/eller handlingar från Dig. Om vi anser att vi behöver särskild teknisk eller juridisk kompetens så anlitar vi sådana på vår bekostnad.

Då skadeärendet är färdigreglerat så meddelar vi Dig vårt ersättningsbeslut och i förekommande fall även hur mycket ersättning som kommer att betalas. Därefter så görs utbetalning av försäkringsersättningen till det bankkonto som anvisats av Dig.

Kontaktdetaljer:

Tomas Nilsson
08-54 54 53 56
073-347 95 13
tomas.nilsson@markelintl.se

Maria Wikner
08-54 54 53 64
maria.wikner@markelintl.se

Här finner du våra skadeblanketter